بازدید ترکان از بیمارستان در حال ساخت آبادان

تاریخ :‌ 02-12-1393       عکاس : ابراهیم مختاری


نظرات بینندگان