فیلم پخش شده از اخبار شبکه سهند( بازدید مهندس ترکان از ارس)‎

تاریخ :‌ 01-11-1393       عکاس : اميد قربانده

نظرات بینندگان