نشست خبری مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/11/11       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان