بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/11/05       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان