بازدید مدیران معاونت فرهنگی از نمایشگاه عکس خانه های روستایی در موزه امام علی

تاریخ :‌ 95/11/03       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان