جزیره قشم دی مه

تاریخ :‌ 95/10/11       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان