افتتاه نمایشگاه گردشگری قشم

تاریخ :‌ 95/10/08       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان