بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/10/02       عکاس : اکبر صادقی/نظیر راه برنظرات بینندگان