بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/09/24       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان