بازدید اعضای کمیسیون های اصل 90،اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ازمنطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/09/23       عکاس : اکبر صادقینظرات بینندگان