نشست مهندس ترکان با سرمایه گذاران آلمانی

تاریخ :‌ 95/09/20       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان