همایش آمایش سرزمین ،جایگاه خزر وچشم انداز توسعه گیلان در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/09/06       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان