بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از توانمندی های صنعتی ، تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/08/24       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان