بازدید پروفسور "مجید سمیعی" از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/07/07       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان