بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ماکو 2

تاریخ :‌ 95/07/03       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان