بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ماکو 1

تاریخ :‌ 95/07/03       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان