بازدید اکبرترکان از منطقه آزاد ارس 2

تاریخ :‌ 95/06/31       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان