بازدید عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان از پروژه های زیرساختی در حال اجرا، امکانات گردشگری و جشنواره هفته فرهنگی کردستان در منطقه آزاد انزلی.

تاریخ :‌ 95/06/23       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان