دیدار مهندس ترکان با وزیر صنعت کشور لبنان

تاریخ :‌ 95/06/09       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان