بازدید دکتر ترکان از مجتمع گلخانه ای تارلا امین در منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 95/05/26       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان