ورود اولین کشتی مسافربری خصب به منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 95/05/10       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان