بازدید مهندس ترکان از پروژه های زیر ساختی، طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/05/02       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان