بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/04/30       عکاس : میثم غلامینظرات بینندگان