روز اول سفر اکبر ترکان به جزیره کیش

تاریخ :‌ 95/04/25       عکاس : روابط عمومینظرات بینندگان