نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با خبرنگاران شبکه های تلویزیونی

تاریخ :‌ 95/03/30       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان