بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای صنعتی های تک و صادراتی

تاریخ :‌ 95/03/25       عکاس : رامین مقدمنظرات بینندگان