بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد اروند/بخش دوم

تاریخ :‌ 95/03/12       عکاس : محمود فیروزینظرات بینندگان