بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد اروند / بخش اول

تاریخ :‌ 95/03/12       عکاس : محمود فیروزینظرات بینندگان