نشست مهندس ترکان و مدیران اقتصادی مناطق آزاد با سرمایه گذاران آلمانی

تاریخ :‌ 95/03/10       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان