بازدید مشاور رییس جمهور(اکبر ترکان) از پروژه پرورش ماهی در قفس درچابهار

تاریخ :‌ 95/03/03       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان