رزمایش بسیجیان ماکو و بازرگان - گردانهای الی بیت المقدس

تاریخ :‌ 95/02/26       عکاس : شهروز قربانزادهنظرات بینندگان