بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار 2

تاریخ :‌ 95/02/19       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان