بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار 1

تاریخ :‌ 95/02/16       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان