بازدید مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و دستیار جوان دبیرخانه شورا از شرکت دانش بنیان "ماد"

تاریخ :‌ 95/02/14       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان