خلیج فارس - جزیره کیش‎

تاریخ :‌ 95/02/13       عکاس : حسین تهوّرینظرات بینندگان