مراسم زار جزیره قشم روستای صلخ

تاریخ :‌ 95/02/13       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان