مرگ دست جمعی سفره ماهی در سواحل ناز جزیره قشم

تاریخ :‌ 95/02/12       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان