نشست خبری مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/02/01       عکاس : سید علی صالحنظرات بینندگان