بازدید معاونان،مدیران و دبیران شوراهای راهبردی فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد از خانه هنرمندان تهران

تاریخ :‌ 95/01/24       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان