شصت و هشتمین نشست شورای مدیران معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه با حضور مهندس ترکان

تاریخ :‌ 95/01/16       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان