بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/01/11       عکاس : اکبر صادقینظرات بینندگان