بازدید مهندس ترکان از پروژه های عمرانی منطقه آزاد ارس 2

تاریخ :‌ 94/12/12       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان