همايش تبيين برنامه ششم توسعه و اولين برنامه اقتصاد مقاومتي ١٣٩٥-١٣٩٩ با حضور معاون اول رييس جمهور

تاریخ :‌ 94/12/04       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان