اولین پرواز اکبر ترکان و خبرنگاران از منطقه آزاد ماکو به سمت تهران

تاریخ :‌ 94/11/15       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان