بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 94/11/14       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان