فرود آزمایشی هواپیما در فرودگاه منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 94/11/13       عکاس : امیر خلوصینظرات بینندگان