نشست اعضای کارگروه تخصصی شورا در منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 94/11/10       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان