ارائه خدمات رایگان با حضور 25 دندانپزشک از اصفهان در روستای هلر قشم‎

تاریخ :‌ 94/11/10       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان