نشست خبری نخستین جشنواره فیلم کوتاه موج درکیش

تاریخ :‌ 94/11/05       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان