مراسم سنتی روستای صلخ جزیره قشم

تاریخ :‌ 94/11/03       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان